ANBI

ANHA CHURCHES is in the process of been granted the status of Public Benefit Organization (Dutch acronym: ‘ANBI’) by the Dutch Tax Administration. The Dutch abbreviation stands for ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Because ANHA Churches is awarded as ANBI, donations to ANHA Churches may be partially or fully deducted from taxable income (individuals) or taxable profit (companies).

Read more about the ANBI designation here or contact us in case of any questions.

Oprichtingsdatum: 6 mei 2019

Stichting All Nations Healing Arena also known  as ANHA churches 

ANBI nummer volgt;

RSIN nummer 860025604;

oprichting:
a.    het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders;
b.    voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam
       vermelde functie:
       1.    mevrouw C. Amankwaah, voornoemd, als voorzitter;
       2.    mevrouw K.S.C. Grauwde, voornoemd, als secretaris;
       3.    mevrouw M.M. Belioso, voornoemd, als penningmeester;

 Beloningsbeleid volgt;

Algemene gegevens:

Naam en Zetel

 
Artikel 1
 
De stichting draagt de naam: Stichting All Nations Healing Arena.
Zij heeft haar zetel te Bussum, gemeente Gooise Meren
 
Doel:
 
Artikel 2
 1. De stichting heeft ten doel:
  het vormen en in stand houden van een bijbels
         functionerende gemeenschap van volgers van Jezus
         Christus, teneinde de mensheid in haar geografische
         demografische en spirituele context te bereiken met het
         evangelie;
         het verspreiden van de boodschap van Jezus Christus
  b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
          vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
          bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
   door:
  –      het geven van sociale, mentale en spirituele
         ondersteuning van hulpbehoevenden;
  –      het bezoeken van ziekenhuizen, tehuizen, gevangenissen,
         weeshuizen, missies, met de boodschap van Jezus
  –      de boodschap van Jezus Christus te verspreiden in
         gemeenschappen, families en individuelen;
  –      het opbouwen van een plaats waar alle individuelen,
         families, gebrokenen van hart, zielen te bereiken en
         gemeenschappen te kunnen laten groeien in hun geloof en
         God’s plan voor hun leven te ontdekken;
  –      het verstrekken van kleding, schoenen en voiding aan
         hen die dat niet hebben in en buiten Nederland. 
Boekjaar en jaarstukken:
Artikel 9
1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
       stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de
       stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
       werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
       voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
       andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat
       daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
       stichting kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na
       afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en
       lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast
       te stellen.
4.    Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde
       boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende
       zeven jaar te bewaren.
5.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,
       uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten
       en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
       overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt
       met juiste en volledige weergave der gegevens en deze
       gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn
       en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Statutory name: Stichting All Nations Healing Arena also known  as ANHA churches 
Brand name: ANHA churches 
Informatie administratie: Finance@ANHAChurches.org
Telefoonnummer: +31 6 268 65 577
KvK: 74785613
RSIN: 860025603
IBAN: NL58INGB000834553
Website: ANHAChurches.org
Chairman: Sonaiska Dijksteel-Anthony
Treasurer: Micheline Romano-Belioso
Secretary: Keziah Grauwde

We invite you to download the current document that validates our ANBI reports and granted status, showcasing our commitment to transparency and accountability. This document serves as concrete evidence of our compliance with regulatory guidelines and recognition from the relevant government authorities. By accessing this document, you will gain valuable insight into our financial activities, initiatives, and the impact we have made in the community.